วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

สร้าง PHP ทำหน้าที่เป็น TCP server รองรับจำนวนลูกข่ายมากกว่า 10 เครื่องพร้อมกัน

บทความนี้ผู้เขียนใช้เวลาทดสอบมายาวนานกว่า 3 เดือนและสามารถใช้งานได้จริงรองรับจำนวนลูกข่ายเข้ามาแอคเซสในเวลาเดียวกันมากกว่า 10 เครื่องพร้อมกัน  การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเกต(socket)เพื่อรองรับจำนวนลูกข่ายเข้ามาใช้งานพร้อม ๆ กันสามารถทำได้อยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่ที่พบมากมีอยู่ 3 แบบคือ forking หรือการสร้างโพรเซสลูก, threading หรือการทำงานพร้อม ๆกันยังไม่มีใน php และ select methods เป็นการรอเพื่ออ่านค่าเฉพาะที่มีการส่งมาจากลูกข่าย

สำหรับเนื้อหานี้จะใช้วิธีการที่เรียกว่า select methods โดยฟังก์ชั่น select จะทำงานเฉพาะเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นหรือมีการส่งข้อมูลจากฝั่งเครื่องลูกข่ายมายังเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง โค๊ดเบื้องต้นผู้เขียนพัฒนาจากอินเทอร์เน็ต เน้นว่าเป็นสคริปง่าย ๆ สะดวกต่อการทำความเข้าใจ ไม่ต้องการไลบราลี่หรือสร้างเป็นคลาสให้ยุ่งยาก

<?php
    error_reporting(E_ALL);
    set_time_limit(0);
    ob_implicit_flush();
    $address = "0.0.0.0";
    $port = "4444";
    $client_socks = array();
    if (($server = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM,0))===false){
        echo "socket_create() failed: reason: ".socket_strerror(socket_last_error())."\n";
        die('something went wrong while creating');
    };
    if (socket_bind($server,$address,$port)===false){
        echo "socket_bind() failed: reason: ".socket_strerror(socket_last_error())."\n";
        die('something went wrong while binding');
    };
    if (socket_listen($server)===false){
        echo "socket_listen() failed: reason: ".socket_strerror(socket_last_error())."\n";
        die('something went wrong while listening');
    };
    while(true){
        //prepare readable sockets
        $read_socks = $client_socks;
        $read_socks[] = $server;
        //start reading and use a large timeout
        if(!socket_select ( $read_socks, $write, $except, 300000 )){
            die('something went wrong while selecting');
        }
        //new client
        if(in_array($server, $read_socks)){
            $new_client = socket_accept($server);
            if ($new_client) {
                //print remote client information, ip and port number
                //echo 'Connection accepted from ' . socket_getsockname($new_client, true) . "n";
                $client_socks[] = $new_client;
                echo "Now there are total ". count($client_socks) . " clients.n";
            }
            //delete the server socket from the read sockets
            unset($read_socks[ array_search($server, $read_socks) ]);
        }
        //message from existing client
        foreach($read_socks as $sock) {
            $data = socket_read($sock, 128);
            if(!$data){
                unset($client_socks[ array_search($sock, $client_socks) ]);
                socket_close($sock);
                echo "A client disconnected. Now there are total ". count($client_socks) . " clients.n";
                continue;
            }
            //send the message back to client
            socket_write($sock, $data);
        }
    }


ผลการทดสอบสคริปนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดี เครื่องลูกข่ายสูงสุดที่ทดสอบประมาณ 35 เครื่องซอฟต์แวร์ก็ยังสามารถทำงานได้อย่างดี ไม่มีที่ติ จะมีติดขัดก็ตรงที่หากเซอร์วิสไม่ทำงานจะมีการเปิดปิดให้ทำงานต่อได้อย่างไรเท่านั้นเอง ผู้เขียนสร้าง crontab เพื่อตรวจสอบการทำงานก็แก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง  หากใครจะนำไปพัฒนาต่อเป็นโมดูลสำหรับระบจีพีเอสเซิร์ฟเวอร์ ก็ทำได้ดีไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

ต้องขอขอบพระคุณ บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านการให้บริการระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ รู้ลึกรู้จริงเรื่องติดตาม บริหารงานโดยทีมงานวิศวกร